Babycadeaubon – Gift Card Company B.V.

Algemene Voorwaarden Consumenten/Houders
Algemene voorwaarden Consumenten van Gift Card Company B.V., statutair gevestigd te Hoofddorp en kantoorhoudende
aan de Kruisweg 801-a, 2132 NG en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53362314.

Acceptanten: de contractuele wederpartijen van Gift Card Company B.V. die de Babycadeaubon accepteren als betaalmiddel. De Acceptanten staan op de Website genoemd. De Acceptanten kunnen van tijd tot tijd wijzigen.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Houder: een Consument die tevens houder is van de Babycadeaubon.
Gift Card Company B.V.: De uitgevende B.V. van de Babycadeaubon.
de Babycadeaubon: de card die uitgegeven wordt door Gift Card Company B.V. en die aan de Houder ervan het recht geeft de Babycadeaubon te besteden bij de Acceptanten.
Verkoopkanaal: de fysieke en online verkooppunten van de Babycadeaubon.
Website: www.babycadeaubon.nl

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Gift Card Company B.V. en op elke rechtsbetrekking tussen de Consument en Gift Card Company B.V..
1.2 De Consument aanvaardt de Algemene Voorwaarden door de koop van de Babycadeaubon. Op de card worden de voorwaarden van toepassing verklaard en de vindplaats vermeld. De Algemene Voorwaarden gaan automatisch over op de nieuwe Houder indien deze een Babycadeaubon verkrijgt van een andere Houder.

Artikel 2 Koop en gebruik van de Babycadeaubon
2.1 Gift Card Company B.V. biedt Consumenten de Babycadeaubon aan via verscheidene Verkoopkanalen.
2.2 Elke Babycadeaubon heeft een unieke code die verzilverd kan worden bij de Acceptanten. Een Babycadeaubon geeft het recht op het vrij besteden van het bedrag dat vermeld staat op de Babycadeaubon bij de Acceptanten. De Babycadeaubon kan in delen worden verzilverd bij verschillende Acceptanten.
2.3 Onmiddellijk na het moment dat de Babycadeaubon(deels) is verzilverd, eindigt (deels) de rechtsbetrekking tussen de Houder en Gift Card Company B.V. en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen betreffende Houder en Acceptant.
2.4 De Babycadeaubon is niet verhandelbaar en het is de Houder alleen toegestaan zijn of haar de Babycadeaubon “om niet” (gratis) aan een andere Consument te geven.

Artikel 3 Persoonsgegevens online koop
Indien de Consument via de Website een Babycadeaubon koopt, dient hij persoonsgegevens op te geven aan Gift Card Company B.V. voor het toesturen van de Babycadeaubon (zoals NAW gegevens). Gift Card Company B.V. gebruikt deze gegevens niet voor andere doeleinden. Voor meer informatie zie het privacy statement op de Website.

Artikel 4 Geldigheid
4.1 De Babycadeaubon is vanaf de dag van aankoop 2 jaar geldig, tenzij anders vermeld. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de Babycadeaubon niet meer te verzilveren. Gift Card Company B.V. behoudt zich het recht voor om de verlopen de Babycadeaubon te blokkeren.
4.2 Het betaalde bedrag voor een verlopen Babycadeaubon wordt niet gerestitueerd.

Artikel 5 Prijzen en retour
5.1 De prijzen op de Babycadeaubon zijn in euro’s en geven uitsluitend recht op het - bij de Acceptanten - vrijelijk besteden van het bedrag dat hierop vermeld staat.
5.2 De Babycadeaubon kan in delen worden verzilverd. Indien een aankoop duurder is dan het bedrag dat op de Babycadeaubon staat, dan dient de Houder het overige bedrag bij te betalen op één van de manieren die de betreffende Acceptant hiervoor beschikbaar stelt.
5.3 Gift Card Company B.V. neemt geen Babycadeaubonnen retour, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6.
5.4 Het is niet mogelijk om een Babycadeaubon geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld.

Artikel 6 Herroepingsrecht bij online aankoop
6.1 Indien de Babycadeaubon op de Website is gekocht, heeft de Houder het recht om de koop van de Babycadeaubon te ontbinden door de koop te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van de Babycadeaubon. Een modelformulier voor herroeping kunt u hier downloaden.
6.2 Vanaf de dag dat Gift Card Company B.V. de herroeping heeft ontvangen, heeft de Houder 14 dagen de tijd om de Babycadeaubon te retourneren aan Gift Card Company B.V. naar het volgende adres: Gift Card Company B.V., Kruisweg 801-a, 2132 NG Hoofddorp.
6.3 Vanaf de dag dat Gift Card Company B.V. de herroeping heeft ontvangen, heeft Gift Card Company B.V. 14 dagen de tijd om het aankoopbedrag aan de (voormalig) Houder terug te betalen. Gift Card Company B.V. betaalt het gehele aankoopbedrag (inclusief de verzendkosten die bij de aanschaf online zijn betaald) terug. De (voormalig) Houder draagt de kosten voor het retour zenden van de Babycadeaubon.
6.4 Het in dit artikel 6 opgenomen herroepingsrecht geldt niet:
• indien de Houder reeds de unieke code van de Babycadeaubon zichtbaar heeft gemaakt, of;
• indien de aankoop een digitale Babycadeaubon betreft;
• Indien de aankoop een reeds geactiveerde Babycadeaubon betreft.

Artikel 7 Verlies & diefstal
7.1 De Houder dient de Babycadeaubon zorgvuldig te bewaren.
7.2 Bij verlies, diefstal, beschadiging of ongeautoriseerd gebruik van de Babycadeaubon waardoor deze niet meer geldig door de (voormalig) Houder kan worden gebruikt, is Gift Card Company B.V. niet aansprakelijk. Gift Card Company B.V. zal geen nieuwe Babycadeaubon aan de Consument leveren noch de kosten van de verloren, gestolen, beschadigde of ongeautoriseerd gebruikte Babycadeaubon in welke vorm dan ook vergoeden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Gift Card Company B.V. is jegens een Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van een niet nakoming van de Algemene Voorwaarden door Gift Card Company B.V.
8.2 Gift Card Company B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de Babycadeaubon of als gevolg van het gebruik van de Babycadeaubon.

Artikel 9 Overmacht
In het geval van overmacht heeft Gift Card Company B.V. het recht om, naar eigen keuze, de koop van de Babycadeaubon te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Babycadeaubon op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Gift Card Company B.V. toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

Artikel 10 Klachtenprocedure
Voor problemen en/of vragen over de Babycadeaubon kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van Gift Card Company B.V. per e-mail: info@babycadeaubon.nl of telefonisch via: 023-3036302 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00 uur).

Artikel 11 Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 12 Eenzijdig wijzigingsbeding
Gift Card Company B.V. behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de Website.

 

 

Algemene Voorwaarden Babycadeaubon 2023 v.2

Back to top